×
Connect your account to Steam to receive Tabletopia on Steam for free
Safety Ranger Game
Safety Ranger Game

Safety Ranger Game

รวมพลังเด็กพิทักษ์ความปลอดภัย
10+
2-4
45m - 1h
10
42h
เกมรวมพลังเด็กพิทักษ์ความปลอดภัย ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้เด็กอายุ 9 - 12 ปี สามารถเรียนรู้สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยและพฤติกรรมของบุคคลน่าสงสัยที่อันตรายผ่านตัวละคร ปีศาจความไม่ปลอดภัยต่างๆ หรือในเกมเรียกว่ามอนเตอร์ โดยเด็กๆจะรับบทบาทเป็น Safety Ranger หรือฮีโร่ผู้พิทักษ์ความปลอดภัย ที่สามารถใช้พลังของต...