×
Connect your account to Steam to receive Tabletopia on Steam for free
The Rumor Villages
The Rumor Villages

The Rumor Villages

10+
1-8
15m - 30m
11h
เมื่อหมู่บ้านที่แสนสุขของเหล่าจิ้งจอกเกิดเรื่องราวทําให้เกิดความวุ่นวายไปทั่ว ไม่มีใครรู้ว่าเรื่องราวเหล่านั้นเริ่มต้นมาจากใคร มาจากที่ไหน หรือจุดประสงค์ของเรื่องราวเหล่านั้นคืออะไร แต่หากปล่อยเอาไว้แบบนี้ต่อไปทั้งเมืองต้องตกอยู่ภายใต้ความวุ่นวายจนเมืองล่มสลาย คุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบและพิสู...


PLAY SOLO
PLAY HOTSEAT
 • 2 players, Other
 • 3 players, Other
 • 4 players, Other
 • 5 players, Other
 • 6 players, Other
 • 7 players, Other
 • 8 players, Other
 • 3 players
 • 4 players
 • 5 players
 • 6 players
 • 3 players
 • 4 players
 • 5 players
 • 6 players
PLAY ONLINE More Screenshots