×
Connect your account to Steam to receive Tabletopia on Steam for free
TI(C)K TOK
TI(C)K TOK

TI(C)K TOK

18+
4
15m - 20m
4h
"TI(C)K TOK" - an educational medical broad game ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชากีฏวิทยาและวิทยาโปรโตซัวทางสัตวแพทย์ (Veterinary Entomology and Protozoology) รหัสวิชา 01539212 ดูแลโดย ผศ.น.สพ.คัมภีร์ พัฒธนะนัง บอร์ดเกมนี้ได้รับการปรับปรุงให้เป็นเวอร์ชั่นดิจิตอล โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์...