×
Connect your account to Steam to receive Tabletopia on Steam for free
XZOP
XZOP

XZOP

16+
2-4
1h - 2h
"XZOP" - an educational medical broad game ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาหนอนพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Helminthology) รหัสวิชา 01539312 ดูแลโดย ผศ.น.สพ.คัมภีร์ พัฒธนะนัง บอร์ดเกมนี้ได้รับการปรับปรุงให้เป็นเวอร์ชันดิจิตอล โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจุดปร...


PLAY HOTSEAT
  • 2 players, Other
  • 3 players, Other
  • 4 players, Other
PLAY ONLINE