×
Connect your account to Steam to receive Tabletopia on Steam for free
Carbon Detective
Carbon Detective

Carbon Detective

สายลับจับคาร์บอน
10+
1-8
15m - 45m
5h
ในสถานการณ์ที่โลกต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติและสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ได้สืบหาสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน พบว่ามาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์นั...


PLAY SOLO
PLAY HOTSEAT
  • 2 players - First Edition, July2021 (Thai Version)
  • 3 players - First Edition, July2021 (Thai Version)
  • 4 players - First Edition, July2021 (Thai Version)
  • 5 players - First Edition, July2021 (Thai Version)
  • 6 players - First Edition, July2021 (Thai Version)
  • 7 players - First Edition, July2021 (Thai Version)
  • 8 players - First Edition, July2021 (Thai Version)
PLAY ONLINE