×
Connect your account to Steam to receive Tabletopia on Steam for free
(E)Mission Possible
(E)Mission Possible

(E)Mission Possible

10+
1-8
15m - 30m
3h
ในสถานการณ์ที่โลกต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบอันร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติและสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆได้สืบหาสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนพบว่ามาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์นั่นเอง ดังนั...


PLAY SOLO
PLAY HOTSEAT
  • 2 players
  • 3 players
  • 4 players
  • 5 players
  • 6 players
  • 7 players
  • 8 players
PLAY ONLINE